Ειδήσεις

Επικαιρότητα

Μείωση 5% στις προσφορές τρακτέρ για σχέδια βελτίωσης βάσει εγκυκλίου

mixan  Μείωση 5% στις προσφορές τρακτέρ για σχέδια βελτίωσης βάσει εγκυκλίου

Σύμφωνα με το αιτιολογικό, η απόφαση αυτή ελήφθη, στο πλαίσιο της αρχής της οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3,

Θέμα: Εγκύκλιος 7η: Έλεγχος του εύλογου κόστους στις δαπάνες γεωργικών ελκυστήρων. Σχ. έγγραφα:

1. Η με αριθ. πρωτ. 13158/28-11-2017 (Β’ 4302) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.Η με αριθ. πρωτ. 13849/14-12-2017 (Β’ 4543) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Α. Βάσει της αρχής της οικονομίας, η χρηματοδότηση έργων της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές για τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

1 . Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13849/2017 (Β’ 4543) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Mέτρο 4, Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, οι επενδύσεις κρίνονται επιλέξιμες όταν, μεταξύ άλλων έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης σύμφωνα το άρθρο 13 της υπ’ αριθ. 13158/2017 (Β’ 4302) υπουργικής απόφασης (άρθρο 8 παρ. 1.3). Με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13158/2017 (Β’ 4302) υπουργική απόφαση, που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καταβολής της στήριξης και ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, δύνανται να ελέγχουν με κάθε πρόσφορο μέσο το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών (άρθρο 13 παρ. 9). Κατά το στάδιο των αξιολογήσεων των επενδυτικών σχεδίων η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α., διενεργώντας δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπίστωσε προβλήματα στην τεκμηρίωση του εύλογου κόστους για τις δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων. Κατόπιν τούτου, διενεργήθηκε εξειδικευμένη έρευνα αγοράς με συλλογή στοιχείων από τους επισήμους εθνικούς τιμοκαταλόγους.

Στο πλαίσιο της αρχής της οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3, οι αξιολογητές και οι γνωμοδοτικές επιτροπές εφαρμόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων μείωση 5% επί της χαμηλότερης προσφοράς που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος δικαιούχος με την αίτηση στήριξης.

Β. Η παρούσα καταργεί την με αριθ. πρωτ. 1942/12.3.2019 εγκύκλιο.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.


Πηγή: agronews.gr

Διαβάστε επίσης

Με αλλαγές ως προς τα κριτήρια προτεραιότητας θα γίνει 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 που αφορά την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αντιχαλαζικής προστασίας, µε την αναπροσαρµογή να ευνοεί κυρίως τις µεγαλύτερου µεγέθους εκµεταλλεύσεις.

Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μικροστοιχείο για την διατροφή των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. Η έλλειψη του στις γεωργικές καλλιέργειες είναι πολύ κοινή έλλειψη μικροστοιχείου. Η έλλειψη του μπορεί να παρουσιαστεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, από αμμώδη μέχρι βαριά αλουβικά εδάφη.

Μια εκτενής έκθεση του JRC, κόμβου έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής γεωργίας ακριβείας στο χωράφι και στο πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στη συγκράτηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων πλησιάζει σταδιακά τα σύνορα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προειδοποιεί η περιφερειακή Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αναφέροντας πως η σοβαρότητα του νοσήµατος δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό κανενός εµπλεκοµένου.

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

Ροή Ειδήσεων

Καμία εκδήλωση

Εγγραφή στο Newsletter

Τα σημαντικότερα άρθρα της εβδομάδας στο mail σας

© 2017-2018 Agravia.gr

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Agravia.gr

Search